Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. október 1-től.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően a Peremiczki és Túri Ügyvédi Társulás az alábbiakban tájékoztatja honlapjának Látogatóit és leendő, meglévő és jövőbeli ügyfeleit a Peremiczki és Túri Ügyvédi Társulás, annak tagjai és munkatársai személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatáról.

 1. Az adatkezelő személye

A dr. Peremiczki Péter Ügyvédi Iroda (Székhely: 1124 Budapest, Levendula u. 10.) és a Túri Melinda Ügyvédi Iroda (Székhely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 15.) mint a Peremiczki és Túri Ügyvédi Társulás tagjai (a továbbiakban együttesen: „Társulás”) járnak el közös adatkezelőként a www. peremiczki.com weboldal (a „Weboldal”) használói, valamint a Weboldalat üzemeltető Peremiczki és Turi Ügyvédi Társulással, illetve annak munkatársaival személyesen, telefonon, írásban vagy emailben kapcsolatba lépő, a Társulás szolgáltatásai iránt érdeklődők, illetve ügyvédi megbízási szerződés alapján a Társulás vagy a Társulás tagjainak ügyfelévé váló jelenlegi és korábbi ügyfelek és az azok nevében eljáró természetes személyek (a továbbiakban: „Ön”, „Látogató” vagy „Ügyfél”) személyes adatait illetően.

 1. Az adatkezelés elvei

A Társulás az Ügyfél személyes adatainak kezelése során az alábbi elveket veszi figyelembe, és azok érvényesülése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket:

 • adatok jogszerű és tisztességes, valamint az érintett számára átlátható módon való kezelése („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt adatok az adatkezelés céljának megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);
 • az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 1. A Weboldal használatának feltételei
 • A peremiczki.com Weboldal Látogatói az oldal használatával hozzájárulnak a Weboldal működéséhez szükséges „sütik” rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a Látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például: (i) információt gyűjtenek a Látogatóról, illetve eszközéről, (ii) megjegyzik a Látogató egyéni beállításait, (iii) felhasználásra kerülhetnek online tranzakciók igénybevételekor, vagy (iv) felhasználásra kerülhetnek a Weboldalon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.
 • A Társulás főként az ún. „session cookies” sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül a Társulás használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies-t, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag a Látogató IP címét tartalmazzák. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy a Társulás Weboldala barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. A sütik használatának célja az, hogy a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Társulás továbbá statisztikai célokra használja fel a sütiket, a Látogató személyének azonosítása nélkül. Az elküldött sütiket: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen sütik segítségével tárolják, ha a Látogató korábban már látogatást tett a Weboldalon. A Látogató személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.
 • A Társulás a Weboldalon nem teszi lehetővé a Látogatók regisztrálását. A Társulás nem küld hírlevelet. A Társulás nem alkot profilt a Weboldal Látogatóiról vagy az ügyfelekről, nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.
 • A Társulás a Weboldalon keresztül lehetővé teszi az emailen keresztüli kapcsolatfelvételt a Társulással. Az ilyen emailben megadott adatkezeléssel a lenti 4.1 pont alatt olvashat.
 • A Weboldalat a Peremiczki és Turi Ügyvédi Társulás (vezető iroda: Dr. Peremiczki Péter Ügyvédi Iroda, vezető ügyvéd: Dr. Peremiczki Péter) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az Ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

 

 1. A Társulás által potenciálisan kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

 • Amikor Ön a Társulás szolgáltatása iránt érdeklődik, akár a Weboldalon keresztüli email üzenet küldésével, akár személyesen, telefonon, írásban vagy emailben, Ön jellemzően megosztja a Társulással a (i) nevét, (amennyiben cég vagy szervezet nevében lép a Társulással kapcsolatba), (ii) a szervezet nevét, amellyel Ön tulajdonosi, megbízási vagy munkaviszonyban áll, (iii) az Ön kapcsolattartási adatait (pl. email cím, telefonszám), illetve az esetleges megbízással kapcsolatos adatokat (ügy részletei). Ezen adatok kezelésének célja, hogy Önt be tudjuk azonosítani, el tudjuk érni, és hogy a kérdéseire válaszolni tudjunk. Az adatkezelés jogalapja itt az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés az Ön által kifejezetten megjelölt időtartamig vagy az Ön adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig tart. Amennyiben Ön névjegyét juttatja el hozzánk, vagy adja át valamely munkatársunk részére, azzal Ön hozzájárul, hogy a névjegyén szereplő adatait, az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kapcsolattartási célból kezeljük.
 • Amikor Ön a Társulással ügyvédi megbízási szerződést köt, illetve ezen megbízás teljesítése során, Ön jellemzően megadja a (i) nevét, (i) kapcsolattartási adatait (e-mail cím, telefonszám); (iii) a szerződés tárgyának meghatározásához és teljesítéséhez szükséges adatokat (pl.: érintett ingatlan, egyéb vagyontárgy adatai, családi állapot, személyes körülmények, bankszámlaszám stb.); valamint a (iv) Pmt. és az Ütv. által meghatározott, kötelezően nyilvántartandó adatokat (pl. természetes személyazonosító adatok, igazolványmásolatok, tényleges tulajdonosok természetes személyazonosító adatai stb.) Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása, továbbá a Pmt., az Számv. tv. és az Ütv. kötelező előírásai. A Társulás a megbízással összefüggésben kezelésébe került adatokat (i) a megbízás megszűnését követő öt (5) évig illetve, (ii) az elektronikus okiratot – ha a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – a másolatkészítéstől számított tíz évig (iii) a Társulás ügyvédi munkatársa által ellenjegyzett, elektronikus formába alakított papíralapú okiratot, – ha a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az átalakítástól számított öt évig, (iv) okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig megőrzi és kezeli. 
 • A Társulás a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 1. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Társulás, mindenkor az adat megosztásának a legszükségesebb mértékéig, az alábbi harmadik felekkel oszthatja meg Ügyfél személyes adatait:

 • a Társulás illetve az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetek (pl.: számítástechnikai szolgáltatást nyújtó szervezet, könyvelőiroda, biztosító);
 • a megbízási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felek (ellenérdekű fél, hatóságok, bíróságok, szakértők, egyéb tanácsadói (pl. pénzügyi), az Ügyféllel létrejött megbízási viszony teljesítésébe bevont egyéb tanácsadók (pl. az Ügyfél Társulás felé bemutatott pénzügyi tanácsadója, együttműködő jogi tanácsadó, közjegyzők stb.);
 • felügyeleti hatóság (NAIH) és más hatóságok és állami szervek.
 1. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

A Társulás az Ügyfél adatait jellemzően nem továbbítja külföldre. Amennyiben az Ügyfél megbízásának teljesítése ezt megkívánja (például külföldi ügylet esetén, az Ügyfél külföldi partnerei, tanácsadói, illetve külföldi hatóságok felé), mindenkor az Ügyfél tudtával és beleegyezésével, az Ügyfél adatait a Társulás az Európai Gazdasági Térségen belüli vagy azon kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is továbbíthatja.

A Társulás az ügyfelet az adatok külföldre továbbítása előtt tájékoztatja ezen szándékáról, illetve arról, hogy a GDPR-ral összhangban az adattovábbítás következtében az adatok védelme milyen formában biztosított. 

 1. Az Ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
 • A hozzáférés joga

Az Ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az Ügyfél azt kéri, hogy a Társulás visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Társulás a törvény által meghatározott keretek között köteles tájékoztatást adni. A Társulás a kérelmező Ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az Ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Társulás ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az Ügyfél köteles viselni.

 • Az Ügyfél helyesbítéshez való joga

Az Ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. A Társulás az Ügyfél kérése alapján a törvény keretei között eljárva megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Társulás az Ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 • Az Ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az Ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére.

A Társulás indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ügyfél személyes adatait, amennyiben

 • a Társulás kezeli e személyes adatokat, ÉS az Ügyfél a személyes adatai törlését kéri, ÉS a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Társulás a személyes adatokat kezeli.
 • A Társulás kezeli az Ügyfél személyes adatait, ÉS az Ügyfél a személyes adatai törlését kéri, ÉS az Ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, ÉS nincs más jogalap az Ügyfél adatainak további kezelésére.
 • az adatkezelés a Társulás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ÉS az Ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Társulás kezeli a személyes adatait, ÉS az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ügyfél tiltakozásával szemben.
 • az Ügyfél a személyes adatai törlését kéri, ÉS az ilyen adatok Társulás általi kezelése nem jogellenes, VAGY a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, VAGY az Ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Társulás az Ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 • Az Ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az Ügyfél a törvény keretei között kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére (i) nem terjed ki az anonim adatokra; (ii) csak a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és (iii) magában foglalja az egyértelműen az Ügyfélhez kapcsolható esetlegesen álnevesített adatokat.

A Társulás korlátozza az Ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az Ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az Ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Társulás korlátozza az Ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az Ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Társulás korlátozza az Ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 • az Ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, ÉS a Társulásnak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, ÉS az Ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
 • az Ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Társulás jogos érdekei céljából, ÉS az Ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az Ügyfél személyes adatainak a Társulás általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ügyfél tiltakozásával szemben.

A Társulás az Ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Társulás korlátozza az Ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor (i) tárolhatja az ilyen személyes adatokat, (ii) az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, (iii) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 • Az Ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társulás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná (ahol technikailag lehetséges) az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ügyfél adathordozhatósághoz való joga (i) nem terjed ki az anonim adatokra; (ii) csak a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (iii) nem terjed ki az egyértelműen az Ügyfélhez kapcsolható esetleges álnevesített adatokra.

 • Az Ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Amennyiben az Ügyfél a Társuláshoz fordul bármely személyes adataival kapcsolatos kérelemmel, a Társulás arra esettől függően, késedelem nélkül, a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

 1. Tájékoztatás és panasz

Ha az Ügyfél úgy véli, hogy az adatvédelemhez kapcsolódó joga sérült, a fenti jogaival kíván élni vagy egyébként személyre szóló tájékoztatást kérne a személyes adatai Társulás általi kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról) kérjük, lépjen a Társulással kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén egyeztetés végett:

Email: peter.peremiczki@peremiczki.com             
Levélcím: 1126 Budapest, Levendula u.10.            
Telefonszám: +36 30 9673464

Egyebekben, az Ügyfél adatvédelmi jogainak érvényesítésére (főszabály szerint) az Ügyfél lakhelye szerint illetékes bírósághoz vagy a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.)

 1. A jelen tájékoztató módosításai

A Társulás fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót, amely esetben erről az ügyfeleket megfelelően tájékoztatja, illetve a jelen tájékoztató hatályos verzióját a Weboldalon (www.peremiczki.com) elhelyezi.

 1. Irányadó jogszabályok

Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.),
 • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény,
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.).
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);